TelTester v.3
Symulator linii telefonicznej


Aby stwierdzić czy aparat telefoniczny jest sprawny konieczne jest dołączenie go do linii centrali telefonicznej. Jeżeli taka próba wykaże niesprawność telefonu określenie co zostało uszkodzone jest w wielu przypadkach niemożliwe. Teltester symuluje takie podłączenie umożliwiając w ten sposób wykonanie wszystkich prób aparatu jak na linii centralowej. Teltester symulując linię centralową i umożliwia poza prostymi próbami wykonanie pomiarów elektrycznych elementów składowych telefonu.

Wykonanie pomiarów jest absolutnie niezbędne w przypadku prowadzenia serwisu.

centralowej linii telefonicznej z regulowanym napię-ciem od 8V do 60V-.

o zakresie pomiarowym od 0 W do 200MW i napięciu pomiarowym 48V- do 120V- co umożliwia pomiary:
stanu izolacji przy odłożonej słuchawce, stanu układu zabezpieczającego przed przepięciami.

możliwość zmiany grani-cy rezystancji od 0-255 W

(podniesiona słuchawka) Spadek napięcia na telefonie podczas rozmowy. Prąd płynący przez aparat. Oporność pętli w warunkach rzeczywistych linii telefonicznej. Możliwość regulacji napięcia od 8V-120V ,Prąd max linii Imax=60mA

W skład pomiaru wchodzi pomiar: czasu zwarcia tm; czasu przerwy tb; częstotliwości f; czasu między seriami impulsów ti; oblicza stosunek przerwy do zwarcia tm/tb; pokazuje wybrane cyfry

czas trwania sygnału wybierczego; czas między sygnałami wybierczymi; częstotliwość i poziom grupy niższej i grupy wyższej sygnału wybierczego; procentową odchyłkę od częstotliwości, pokazuje wybrane cyfry. Wszystkie czasy mierzone są z dokładnością do 1ms.

Generator napięcia dzwonienia wytwarza napięcie 15 do 100V~ regulowane skokowo o częstotliwości 25Hz i 50Hz. Pomiar obejmuje: Prąd dzwonienia; spadek napięcia na układzie wywoławczym telefonu; pomiar impedancji układu (moduł impedancji). Napięcie dzwonienia występuje na tle napięcia stałego linii.

dokonywany jest metodą subiektywną za pomocą wychylenia wskaĽnika wysterowania. WskaĽnikiem wysterowania jest linijka analogowa ukazująca się na wyświetlaczu, liczbowa reprezentacja linijki, oraz decybelowe przedstawienie pomiaru.

Częstotliwości od 0-28kHz ustawiane co 0.5Hz.

Zamienia biegunowość linii niezależnie od wykonywanej funkcji. Sprawdza w ten sposób działanie układu Gretza w telefonie.

Umożliwia dołączenie do badanego telefonu, telefonu te-stowego i przeprowadzenie symulowanej rozmowy. W ten sposób możliwe jest też testowanie telefaxu.

z regulowaną długością impulsu oraz czasu między impulsami.

System DTMF w standarcie TelTestera, FSK - opcja za dopłatą

Wysyła w linię sygnał ciągły 2100Hz. NADAJNIK DTMF -Wysyła w linię sygnały wybiercze DTMF zgodnie z naciskanymi klawiszami numerycznymi. (0-9, #,*,A,B)

wszystkich sygnałów emitowanych w linię. (od -40dBm do +5dBm)

Funkcja dokonuje pomiaru tłumienności dopasowania do rezystancji 600W w paśmie częstotliwo-ści 200Hz-16kHz

Po dołączeniu drukarki do złącza można wydrukować parametry tarcz numerowych z szczegółowym rozbiciem wskazań jak również aktualny ekran. (złącze równo-ległe Centronics)

umożliwia zaprogramowanie przyrządu do seryjnego testowania aparatów telefonicznych np. kontrola techniczna produkcji. Każdy z mierzonych parametrów jest ustawialny i pozwala dopasować test do założeń technicznych narzuconych przez producenta lub przez obowiązujące normy.

 

powrót do strony głównej